ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റസ്

ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റസ്

125 minutos 2013 HD

 • Compartir

Aquí Puede Ver ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റസ് Online en Español y Latino. Daivathinte Swantham Cleetus revolves around Cleetus (Mammootty), a dreaded long-haired rogue. He surprises the parish priest (Siddique) by his uncanny resemblance to Jesus Christ in looks and mannerisms. He is roped in by the priest for the role of Jesus Christ for a light and sound show for their upcoming festival. His real self comes to the fore during rehearsals. The fact that he is a goon is revealed, yet the priest decides to persist with him in the belief that the experience of performing the noble character will lead to his transformation. Things change in the life of Cleetus after that. Events that occurred in the life of Jesus Christ start occurring in the life of Cleetus too. What happens to Cleetus and the people surrounding him form the rest of the story.. Disfruta Gratis de la Película ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റസ് Completa en HD con Audio Español, Latino, Castellano y Subtitulado. Dónde ver ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റസ്, Película Completa en Español HD Cuevana Gratis.

img
 • Subtitulado
  Subtitulado CALIDAD HD
  • 1 - Subtitulado - HD
   El mas rápido
  • 2 - Subtitulado - HD
   El mas rápido
  • 3 - Subtitulado - HD
   El mas rápido
  • 4 - Subtitulado - HD
Esta opción de video no contiene ventanas emergentes y la carga es optima, puedes mirar sin cortes.
Activa tu cuenta GRATIS!

Nuestra biblioteca de películas y videos solo puede ser transmitida o descargada solo por miembros

Continuar mirando GRATIS

Se tarda menos de 1 minuto en registrarse y luego puede disfrutar de películas y series ilimitadas.

RELACIONADOS